Zakonik o delu 151

V zvezi z doloèbami delovnega zakonika je delodajalec prisiljen zagotavljati dobre in higienske delovne pogoje, vsa oprema in stroji pa morajo uporabljati certifikat, tj. Znak skladnosti CE.

https://ling-flu.eu/si/ Ling Fluent Ling Fluent - Učinkovita rešitev za hitro in učinkovito učenje tujih jezikov

Certifikacija, tj. Ugotavljanje skladnosti proizvoda, je sistematièen proces preuèevanja obdobja, v katerem doloèen proizvod izpolnjuje posebne zahteve (gre tudi za varnostne zahteve. Certificiranje strojev ima nekatere vidike. Verjetno se je njegov oblikovalec sreèal ob pogoju oblikovanja ali proizvajalca ob èasu izvedbe. Potrdilo lahko izda prejemnik blaga ali oseba, ki ni oblikovalec, proizvajalec ali prejemnik izdelkov.Pravno je bil certifikat za stroje uveden z Direktivo 2006/42 / ES z dne 17. maja 2006 v smislu strojev. Do pravnega èasa na Poljskem je bil uveden z odlokom ministra za gospodarstvo z dne 21. oktobra 2008 v razmerah bistvenih zahtev za stroje (Uradni list ¹t. 199, toèka 1228, ki naj bi zaèel delovati 29. decembra 2009.Certifikacija stroja velja za sam stroj, zamenljivo opremo, varnostne komponente, dvi¾ne pripomoèke, verige, vrvi in pasove.Merila za certificiranje strojev za celotno Evropsko unijo so vkljuèena v Dodatek ¹t. In Informacije 2006/42 / ES z naslovom: Bistvene zahteve za zaupanje in zdravstvene vrednosti za razmi¹ljanje in pripravo strojev.Poleg tega direktiva uvaja delitev strojev na posebej nevarne in razliène.Certificiranje strojev in pripomoèkov, ki se ocenjujejo z visoko stopnjo tveganja, povezanega z njihovim delovanjem in uporabo, se sedaj izvaja v fazi projektiranja. Druge jedi in ustanove so predmet notranjega nadzora proizvodnje.Èe povzamemo, morajo biti vse naprave in organizacije, ki lahko ogrozijo nastanitev ali zdravje ljudi na vse naèine in tudi zasedajo okolje, predmet certificiranja, tj. Ugotavljanja skladnosti.