Varno delovno mesto pdf

Proizvodne hale in skladi¹èa so mesta, ki zahtevajo ustrezno osvetlitev. Ustvari kritièno mesto za produktivnost in varnost pri delu. Zato je tako pomembno vlagati v pravo zavezujoèo.

Fluorescentne svetilke so le nekatere znaèilnosti, ki vplivajo na to, da so idealna re¹itev za druge vrste industrijskih obratov. Najprej so vir moène, èiste svetlobe, ki vam omogoèa delo. Hkrati je lastnina tak¹ne svetlobe zelo koristna iz ekonomskih razlogov. Zagotavljanje pravih odmerkov svetlobe v doloèenih dvoranah ustvarja visoke stro¹ke, zato imajo lahko prihranki na tem podroèju velik prostor za proraèun podjetja.

Posebno pomembna znaèilnost fluorescentnih svetilk je dejstvo, da ne proizvajajo toplote v nasprotju z obièajnimi ¾arnicami. To je zelo pomembno za uspeh prostorov, kjer obstaja veliko svetovnih virov. V takih razmerah bo uporaba fluorescentnih svetil omogoèila vsakomur, da prosto vzdr¾uje doloèeno temperaturo v bloku. Prisoten je na primer v stanovanjih, kjer potekajo procesi, ki ustvarjajo pomembne toplotne meritve.

Fluorescentne svetilke so zagotovo veliko moènej¹e od tradicionalnih ¾arnic. To verjetno pomeni, da ne bodo potrebovali pogoste zamenjave. Zato se premakne na ni¾je obratovalne stro¹ke, hkrati pa omogoèa poveèanje uèinkovitosti celotne hi¹e.

Seveda morate biti med zadnjimi, ki zahtevajo pravilno namestitev in vzdr¾evanje. Z druge strani, zahvaljujoè tak¹ni re¹itvi, lahko dobite veliko moènih prihrankov. Z vidika poslovnih subjektov ni le gospodarsko bolj funkcionalna, temveè tudi varnej¹a. Zato je vredno prevzeti vi¹je stro¹ke gradnje.

Ta vrsta svetil lahko ¾ivi praktièno praktièno povsod, moè nesreèe pa je standardna re¹itev, ki omogoèa zadostno varnost in omogoèa zmanj¹anje obratovalnih stro¹kov.