Utemeljitev drugaee

Elektrostatièna ozemljitev je izjemno pomembna toèka v industriji in prevozu vnetljivih plinov in drugih snovi, kot so tekoèine ali pra¹ki. Èe je elektrostatièni naboj v bli¾ini vnetljivih materialov, se pojavijo nevarnosti.

Vsako leto se v celoti zavzema za veè kot 400 nesreè, ki jih ti pojavi povzroèijo seveda. Ignitions, po¾ari in celo eksplozije so resnièna nevarnost, oseba, ki je vsak zdrav gost in vodja na terenu.

Tu, z doplaèilom, dobimo mehanizme in metode elektrostatiène ozemljitve. Naèeloma se lahko njihov odziv uporabi za prikljuèitev ogro¾enih komponent na proces z majhnim uporom, dokler niso ozemljene z ustrezno sponko. Na trgu je velik del njihovih likov - klopi, vijaki, kombinirani v ohi¹ju posode. Bolj razviti sistemi omogoèajo tako v realnem èasu spremljanje ozemljitve. V kombinaciji z lastnimi napravami morda ne bodo mogli razdeliti materiala ali delati na njem v primeru te¾av z ozemljitvijo. Nekatere metode fizièno blokirajo to mo¾nost z zaprtjem ventila ali polnila, kar je uspeh pri neuspehu sodelujoèih naprav ali poskusih izogibanja varnosti. Tak¹ne re¹itve so pogosto usmerjene v ¾elezni¹ke in cestne cisterne.

Precej pogost problem pri uporabi objemk pri izdelavi opreme z laki, barvami, topili ali smolami je slab proces prekrivanja povr¹ine. Lahko napi¹e isto plast, ki izolira elektrostatièno ozemljitev, delno ali v celoti negira njegovo uèinkovitost. Ne le za naprave, ampak tudi za posode in kontejnerje, namenjene shranjevanju zgoraj omenjenih materialov.