Transportni trak pk 30

Vijaèni transporterji, imenovani tudi transporterji, se obièajno uporabljajo za transport in razdeljevanje nevezanih materialov. Ugotavljamo, da porabi v skoraj vseh obratih, ki proizvajajo suhe me¹anice, vendar ne samo. Kraj, kjer se nahajata hranilniki, je daleè in ni mogoèe zamenjati vseh.

Vijaèni podajalnik je naprava, ki omogoèa prevoz razliènih prahov, od zelo finih do zrn z visoko granulacijo. Zaradi tega je njegova uporaba zelo ¹iroka. Poleg tega je dodatna prednost tega izhoda dejstvo, da lahko transport teh prahov poteka tudi v slogu in pod doloèenim kotom.

Obstaja razdelitev vijaènih transporterjev za cevne in koritne transporterje. Prvega od njih odlikuje veèja trdota in - posledièno - veèja uèinkovitost. Kar se tièe koritnih transporterjev, je njihova visoka prednost to, da bodo kupili dostop do transportnega traku na plo¹èah, kar je nujno potrebno v obliki, ko moramo nadzorovati prevozno pot.

Pri oblikovanju vijaènih transporterjev morate skrbeti za vsako urno uèinkovitost. Pravilno izbrani materiali in specifièna konstrukcija zagotavljajo dolgo ¾ivljenjsko dobo tak¹ne posode in zanesljivost, tudi pri uspehu te¾kih brusilnih materialov.

Pomembno je, da so vijaèni transporterji vedno izdelani v skladu z navodili uporabnika. Dol¾ina in velikost naprave sta ¹e posebej pomembna, pa tudi lokacija vstopa in izhoda ter doloèitev nagibnega kota. Pogosto se ojaèane podajalne izvedbe izvajajo zaradi izdelave naprav v posebej te¾kih pogojih.

©irok spekter podroèij, kjer se lahko uporablja pladenj, je dober. Najdemo jih tako v betonskih obratih, kot v peèeh za ogrevanje v ¾ivilskem sektorju. Zelo pogosto se uporabljajo pri obdelavi zrn, na primer za prezraèevanje ali za èi¹èenje. Hranilce pol¾ev uporabljajo tudi rejci, ki ¾ivalim me¹ajo in ponujajo suho hrano.