Svetlobni filtri

Pri odloèanju za nakup industrijskih zbiralnikov prahu je treba vedeti, da je tak¹nih zbiralnikov prahu manj. Prva vrsta gospodarskih zbirateljev prahu je naselitvena komora. Obstajajo zadnji zbiralci pra¹nih delcev. Delci prahu, ki se nahajajo v prostoru takega zbiralnika prahu, pod vplivom gravitacije, padejo na dno zbiralnika prahu, preèi¹èeni plin, ki je bolj prijeten, se prosto sprosti iz vrha takega zbiralca prahu. Pomembna pomanjkljivost tovrstnih zbiralnikov prahu je mo¾nost prahu iz vroèega prahu.

Druga vrsta gospodarskih zbiralnikov prahu so inercijski zbiralniki prahu. Predstavljajo se na enak naèin, kot so tak¹ne naprave na voljo v okvirju in imajo veliko poenostavljeno konstrukcijo. Vedno morate paziti, da njihova uèinkovitost ni velika. Ker ne delujejo v veèjih proizvodnih obratih.Separatorji filtrov so ¹e en model. Filtrski zbiralniki prahu delujejo na zadnji naèin, da se kontaminirani alkohol prena¹a s primernimi tkaninami. Na sedanji naèin se onesna¾evalci nahajajo na tkanini in preèi¹èeni plin gre naprej. Za tak¹ne zbiralnike prahu je znaèilna zelo visoka uèinkovitost. Zato se ti zbirajo v resniènej¹ih proizvodnih trgovinah.Treba je paziti na dejstvo, da je industrijsko odsesavanje prahu nepogre¹ljivo na vsakem delovnem mestu, kjer se prena¹a onesna¾evanje zraka. Vendar pa je treba spomniti, da so tak¹ni industrijski zbiralniki prahu izjemno moèni, zato je treba va¹ zbiralec prahu prilagoditi slogu dela, ki se izvaja v trgovini. To je treba prebrati o ustreznih parametrih tak¹nih zbiralnikov prahu, da bi lahko konèno lahko pravilno odloèili, kako se moramo odloèiti. Vrste zbiralnikov prahu najprej delimo z uèinkovitostjo èi¹èenja. Zato bodo ti zbiralniki prahu, ki so s stabilnostjo nekoliko pomembnej¹i, v veliko pomoè. Pomembno je podjetje industrijskih zbirateljev prahu. Za¾eleno je pridobiti iz dokazanih podjetij, ki predstavljajo dobra mnenja. V dana¹njem nastajanju zagotovo ne bomo uspeli kupiti industrijskega zbiralnika prahu.