Stroj za vakuumsko pakiranje pp 5 5

Vakuumske pakirne stroje lahko uporabljate v prostorih in mladih podjetjih. Omogoèajo pakiranje hrane v tak¹ni obliki, da izdelki, ki se uporabljajo za uporabo, obravnavajo najbolj¹i mo¾ni rok uporabnosti. Vakuumski pakirni stroji (pogosto imenovani pakirniki so pripomoèki za ekstrakcijo zraka iz notranjosti folijskega paketa in hkrati tvorijo zapeèateno tesnilno tesnilo. Vsak pakirnik je, ne glede na obliko, opremljen s èrpalko in teflonsko oblo¾enim tesnilnim trakom.

LibreCoinLibreCoin. Navidezna valuta

Cena take naprave je pribli¾no 1.000 PLN. Dol¾ina zapornega droga je pribli¾no 35 centimetrov. Naprava ima obièajno dve funkciji: pakirne in tesnilne vreèke ter zapiranje vakuumskih posod, zama¹kov za steklenice, pokrovov, z uporabo prikljuèka. Priporoèljivo je, da se vreèke usmerijo v konstrukcijo R-vac, E-vac ali debelej¹e, uporaba gladkih vreè je mo¾na s folijo debeline 120 mikronov. Te¾a naprave je skoraj ¹tiri kilograme. Ohi¹je je narejeno iz obièajno odliènih plastiènih razredov ali nerjavnega jekla. Povpreèna ¾ivljenjska doba je pribli¾no petnajst let. Omre¾na napetost je pribli¾no dvesto trideset voltov, moè pa je pribli¾no ¹tiristo W. Na splo¹no je zmogljivost orodja zelo visoka.Delovanje stroja je izrazito in elegantno. Mo¾no je izdelati do tisoè zvarov v vrsti brez pregrevanja naprave. Primeren je za profesionalno shranjevanje delov strojev in strojev. Èrpalka je obièajno odlièen kroglièni le¾aj. Nekatere naprave imajo tudi digitalni prikaz.Uporabniki se pogosto sooèajo z vpra¹anjem, ali naj izberejo ventrikularni ali komorni bagger. Pri domaèih aplikacijah pa je v lokalnih trgovinah z eno samo embala¾o veè deset ducatov dovolj, da izberete stroj za pakiranje brez vreè. Tudi v uspehu potrebe po pakiranju ovalnih izdelkov (npr. Dimljene ribe bo prost dostop do embala¾e bolj prilagodljiv (ni omejitev velikosti - mo¾nost uporabe folije v rokavu.Èe je treba pakirati veè ducatov izdelkov na dan ali veè (trgovine, kuhinje, gostinska podjetja, proizvodni obrati, bo stroj za pakiranje komor to vlogo opravil hitreje, vreèke pa bodo znatno cenej¹e.