Raeunalni ki programi v pisarni

Programsko opremo Enova je sestavila skupina strokovnjakov. Najbolj¹i oblikovalci, programerji in preizku¹evalci so ¾e vrsto let neutrudno delali, da bi blago do popolnosti. Njihova popolnost je ¹e vedno nekaj let tesnega spo¹tovanja z mo¹kimi, ki lahko sedem dni v tednu èakajo na 24-urno podporo. Vsak mo¹ki se uporablja sam. Dobro znano in tesno sodelovanje je omogoèilo, da se programska oprema razvije, da bi bila ¹e bolj preprosta in praktièna negotovost na trgu IT.

Program Enova Kadry in Payroll je programska oprema, ki uèinkovito podpira upravljanje èlove¹kih virov v vseh podjetjih. Obvladuje pisarne, ki zaposlujejo veè do veè tisoè zaposlenih. Ta program s priljubljenimi ve¹èinami in uèinkovitostjo preslika kompleksno organizacijsko strukturo podjetja. Programska oprema izpolnjuje vse zahteve poljske zakonodaje. Tako pri evidenci podatkov o osebju kot pri izraèunu prispevkov za socialno zavarovanje, davkih, plaèah in nadomestilih za primer bolezni. Programska oprema je definirana za ¹tevilne prejemnike. Uporabljajo jih lahko, med drugim, zaposleni v upravi, raèunovodski uradi, podjetja, ki opravljajo storitve na podroèju ¹tevila dela ali kadrovskih evidenc, pa tudi sami zaposleni v oddelku za kadrovske zadeve in plaèe.

Treba je zaupati podjetju z dolgoletnimi izku¹njami. Izberite programsko opremo Enova HR in Payroll za razvoj in uèinkovitej¹e ravnanje z znanim imenom. Program zagotavlja pomoè pri izbolj¹evanju procesov upravljanja s èlove¹kimi viri, uèinkovitosti sistema, zmanj¹evanju tveganja napak, avtomatizacije procesov, takoj¹njega in intuitivnega dostopa do popolnega znanja o zaposlenih. Programska oprema prihrani delovni èas oddelka za èlove¹ke vire in pomaga veji v vsakdanjem delu. Program zagotavlja polno sodelovanje z vsemi zakonskimi vrednotami in pogoji na vseh podroèjih na¹e dr¾ave.

Izberite programsko opremo Enova Kadry in Payroll ter predlagajte, da je vredno. Osebje IT je vidno ¾e ¹tiriindvajset sezon sedem dni v tednu. Pomagali bodo namestiti, konfigurirati in odpreti programsko opremo, pripraviti informacijski sistem podjetja za ustvarjanje s programsko opremo.