Protipo arni sistem za stre ni ko sobo

Brezvodna odprtina je naprava, ki prepreèuje, da bi plamen vstopil v sobo. To eno obmoèje eksplozije blokira zaporni ventil.

Brezvodno odzraèevanje je naèin za¹èite procesnih naprav pred katastrofalnimi posledicami eksplozije. V okviru brezvodnega odzraèevanja se tlak eksplozije v prostoru aparata zmanj¹a na doloèeno raven. Èe tlak dose¾e prednastavljeno ceno, je to odpiranje razkladalnih plo¹è ali eksplozijsko za¹èitenih loput. Skupaj z njihovim sprejemom se v skupino prena¹a tudi prekomerni tlak, plamen in nezgoreli produkt.Postopek brezvodnega odzraèevanja je lahko v bistvu povezan v loèenih prostorih, ker uèinki po¾ara ne bodo prodrli v za¹èiteno napravo.Obstaja veè drugih naèinov naprav, ki jih je mogoèe kaznovati kot brezvodno odzraèevanje. Predvsem je na voljo triplastna varnostna plo¹èa in enoplastna plo¹èa za razbremenitev.Troslojna varnostna plo¹èa prepoznamo nalogo, da za¹èiti pred prekomernim tlakom ali vakuumom, tako da razbremeni eksplozijo.Naloga enoslojne plo¹èe za razbremenitev je za¹èititi napravo pred uèinki eksplozije, ki se izvede z razbremenitvijo eksplozije. I¹èe izvedbo v ciklonih, filtrih, silosih itd. Naprava se lahko uspe¹no uporablja v insolacijah, v katerih ¾ivi nizek delovni tlak. Eno-plastna plo¹èa se uporablja kot ¾ivilska in farmacevtska industrija. V sanitarnem okolju se lahko razvije tudi v procesu sterilizacije. Naprava lahko ostane oèi¹èena s SIP / CIP metodo