Proizvajalec oblaeil f4

V soboto so pregledali najnovej¹o zbirko lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil ogromno gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci konèali z rastjo sezone. Med obèinstvom smo lahko opazovali le nekaj znanih osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je ¾ivela v najni¾ji podrobnosti, polnost pa je nastala brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihovo uporabo so bile uporabljene popolnoma naravne in zraène tkanine z velikimi barvnimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹im novinarjem je najbolje ustrezala ¹ibka, barvita maxi krila, popolnoma kvaèkana. Poleg njih so bili navdu¹eni tudi s èipko, romantiènimi oblekami in bluzo z nakitom in vezenim bikinijem. Pri majhnih oblaèilih so oblikovalci za ljudi, med drugim, ponudili pletene kape z osnovnimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in priljubljenimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroke, izdelane predvsem za zadnjo situacijo. Obleka je bila dana osebi, ki je bila videti anonimna. Poleg tega je bilo prodanih ¹e veè oblaèil iz najrazliènej¹e kolekcije. Prihodki iz tekoèe dra¾be bodo znani kot dru¾inski dom. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène koristne in gospodarske ukrepe. Njeni lastniki so veèkrat vrnili svoje rezultate v prodajo, in ko je bil predmet dra¾be celo obisk doloèene tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka pri¹la do trgovin ¾e na zaèetku maja. Poleg tega je objavil, da namerava blagovna znamka vzpostaviti spletno trgovino, v kateri bodo zbirke drugaène kot v stacionarnih trgovinah.Drugo oblaèilno podjetje je aktualno izmed najpomembnej¹ih proizvajalcev oblaèil na tem podroèju. V celotni regiji je kar nekaj tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, predvsem pa krojaèe, krojaèe in arhitekte. Vsak prosti èas to ime zbira zbirke v sodelovanju z osnovnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke imajo resnièno veliko priznanje, da so ¾e pred odprtjem trgovine pripravljene v èakalnih vrstah od enega zjutraj. Te zbirke gredo isti dan.Izdelki te dru¾be ¾e vrsto let u¾ivajo velik pomen med potro¹niki, tako kot tudi v tujini. Ko pi¹e o njej, ne prihaja, da ne omenja moè nagrad, ki jih je dosegla, in ki i¹èejo, da so kljuèi najvi¹jega razreda.

Oglejte si na¹o trgovino: Oblaèila za enkratno uporabo za ¾ivilsko industrijo