Procesov ki se izvajajo v skladi eu

Tehnièna dokumentacija je aktualna izbira dokumentov, naèrtov, risb ali tehniènih izraèunov, ki imajo potrebne informacije za doloèen izdelek. Tehnièna dokumentacija se obièajno lahko izda za tematske sekcije:

investicijsko dokumentacijo ali podatke, potrebne za izvedbo doloèene nalo¾be, \ ttehnolo¹ka dokumentacija ali podatki, potrebni za izvedbo monta¾e in predelave, tj. celotnega tehnolo¹kega procesa,projektno dokumentacijo, to je projekte gradnje objektov ali njihovih lastnosti,znanstveno in tehnièno dokumentacijo, zato obstajajo raziskovalni projekti.

Ta vrsta dokumentacije je na dveh straneh:

matrice ali risbe na tehniènih natisih,arhivskih kopij, je komplet popolnoma berljivih natisov.

Prevajanje tehniène dokumentacije izvajajo prevajalci, ki so poleg odliènih jezikovnih znanj tudi strokovnjaki na doloèenem tehniènem podroèju, kar zagotavlja ne le zanesljiv prevod iz ustreznega jezika v ciljni jezik, temveè tudi zagotavljanje ustrezne terminologije, ki varuje prejemnika storitve pred morebitnimi napakami v smislu enako, da bi s pravnega in tehniènega vidika prinesla posledice na desno.

Èe naroèamo prevod tehniène dokumentacije, moramo najprej paziti na kompetentnost prevajalca. Verjetno ne verjetno oseba, ki pozna samo tuje jezike. Tehnièni tolmaè mora biti oseba z dodatnim znanjem o doloèenem tehniènem sektorju, zato je priporoèljivo dobiti pomoè specializiranih prevajalskih podjetij. Poleg tega je treba misliti, da tehnièna dokumentacija ni le besedilo, ampak tudi karte, naèrti in cilji, zato bi moral dober prevajalec tehniène dokumentacije ponuditi tudi podatke, ki ustrezajo grafom zadnjega jezika, da se zagotovi najveèja berljivost (obstaja tako imenovana storitev prekinitve in besedilo.

Èe povzamemo, moramo imeti obliko, da ne bo vsaka ¾enska, ki dobro pozna jezik in ki je sposobna prevajati, na koncu usposobljena za pisanje tehniènih prevodov. Zato je primerno poiskati prevajalsko podjetje, ki je specializirano samo za tehniène prevode, s èimer bomo zagotovili, da bo pomemben dokument za nas namenjen natanèni in profesionalni tehnologiji.