Prava starost za zanositev

Mnoge ¾enske se spra¹ujejo, kaj je ponosna starost za zanositev. ©tevilo ¾ensk, ki bi ¾elelo biti otrok pri 18 letih, je enako, prej. Veèina pa se najprej ¾eli osredotoèiti na uporabo finanène stabilnosti, primernega partnerja, udobnega ¾ivljenja, v besedi, materialnih objektov, ki bodo otroku omogoèili, da bo aktiven in udoben. Pravzaprav je dobro mnenje, vendar se spominja dobre kakovosti. In sicer starost. Èeprav se lahko poèutimo du¹evno nepripravljene za hranjenje otroka, je tako te¾ko poznati svoje telo, ko je ta starost, in zato je kasneje ¹e slab¹e.

Z biolo¹kega vidika je najprimernej¹i trenutek, ko je ¾enin rodil ¾enin, star med 18 in 25 let. ®ensko telo prej ne obstaja veè kot dovolj razvito, kar lahko povzroèi spontani splav in rojstvo mrtvega otroka. In kasneje, po 35. letu starosti, se poveèa verjetnost bolezni, povezanih z okvaro genetskih kod, kot je na primer Downov sindrom.

Ko pride do prave starosti za zanositev, je to pri biologiji. V poslu je to podobno tistemu, toda da bi dvajsetletna dekleta konèala ¹tudij (èe so v svojem delu, ¹ele zaèela z delom, morda ¹e nista specifiènega partnerja in èe ju imata, nista preprièana, èe ¾elita pre¾iveti preostanek ¾ivljenja z njim. Poleg tega si ne ¾elijo omejiti svojih dragih, zgodnjih let z veliko predanostjo, ki je otrokova zmo¾nost. Ne krivite zdravih ljudi za to in zavrgajte njihovo pomanjkanje materinskih nagonov. Potem so neposredne reakcije, ki jih povzroèajo spremembe v svetu okoli nas. Torej, kljub dejstvu, da je spo¹tovanje biolo¹kega èasa zelo znaèilno, ne smemo pozabiti, da ni tisti, ki odloèa, ali se bomo odloèili za noseènost ali ne. Prviè, oba bodoèa star¹a morata vkljuèevati ¾eljo po potomcu. Navedena je tudi vsaj osnovna stabilizacija sredstev in oseba, ki v primeru noseènosti ne bo izgubila svoje vloge. Prav tako je nemogoèe, da bi bila ¾enska odloèena, da ¾eli okrepiti odnose s svojim partnerjem. Tak¹ne metode bodo le poslab¹ale polo¾aj med ¾ensko in mo¹kim.

Spo¹tovani gospod, naèelo je, da nam telo zagotavlja omejen èas, da zanosimo. Pravilo je, da primerna starost za pojav v meni hoèe isto prej, teoretièno, bolje. To ne unièi vedno dejstva, da bi moral biti otrok rezultat ljubezni med dvema osebama, ne pa obèutek dol¾nosti.