Poznavanje jezika sopomenke

Trenutno delodajalci ¹e vedno plaèujejo veliko mnenja o jezikovnih spretnostih tako za svoje goste kot za tiste, ki si ¾elijo stvari. Prej, z glavnim jezikovnim uèenjem ali celo brez poznavanja drugih jezikov, bi lahko mirno prevzeli pravico do kakr¹nega koli dela. V tem trenutku je koristno poznati en jezik vsak trenutek, za obdobje, ki zagotavlja osnovni pogovor.

Stopnja jezikovnega znanja med Poljaki iz leta v leto nara¹èa. Ravno v prvi in srednji ¹oli in srednjih ¹olah se pouèuje vsaj en tuji jezik. ©tudije ka¾ejo, da so ¾enske, ki poznajo veè kot en tuji jezik, vi¹je za do 50% plaèe zaposlenih brez teh znanj. Kaj lahko s temi jezikovnimi lekcijami pomagamo? Obstaja zadnje zelo uporabno vpra¹anje, ki obstaja v mislih o temi. No, v pisarni¹ki praksi (od belih ovratnikov se tuji jeziki igrajo za praktièno vse mo¾ne stvari. Izhajajoè iz stikov s tujimi strankami, dobavitelji, prejemniki ali proizvajalci, s prevajanjem dokumentov do normalnega stika z na¹imi kolegi v podjetju, ki niso Poljaki, in se jim v novem svetu daje vse veè. Poleg tega je uèenje jezikov potrebno, ko potujete v tujino, obièajno je dovolj, da se nauèite angle¹èino, ¹pan¹èino ali ru¹èino, le v smislu, da pridobite veè kitaj¹èine, japon¹èine in korej¹èine, in to iz majhnega razloga: veèina proizvodnje se je preselila v azijske dr¾ave zato so navedeni strokovnjaki, ki poznajo te sloge. Prevajanje dokumentov je izjemno pomembno, ker azijski proizvajalci pogosto ne poznajo angle¹èine in ¾elijo prevajalce podpisati pogodbe z zahodnimi prejemniki. Èe povzamemo vse zbrane informacije, se vraèamo na sodi¹èe, da je èudovito uèiti jezike, saj ne samo uèimo in prevzemamo razliène kulture, temveè svet gleda v smeri, kjer bomo brez uèenja jezikov v kraj¹em polo¾aju kot ljudje, ki jih poznajo.