Poslovni teeaji in usposabljanja

Èlovek se spozna s svojim ¾ivljenjem, vsaj to stali¹èe je in ¾elimo prièakovati tak¹no resniènost. Èe je seveda, potem se vse oblike uèenja poka¾ejo kot koristne in pozitivne, ker nam dajejo veliko veè za izvajanje na¹ih naèrtov. Vsakodnevno odrasla oseba nima la¾jega sistema za pridobivanje dragocenega znanja, kot z usposabljanjem. Korporacije in vse bolj ¹ibke dru¾be pogosto po¹iljajo svoje zaposlene na drugo usposabljanje.

Prispevek v vaji je doloèen obseg podnebja in tesno prizadevanje, toda praktièno se vedno ukvarja z enako z ma¹èevanjem. V vsakdanjem ¾ivljenju pa si ne moremo privo¹èiti, da bi sedeli z delom ali zasebnim uèiteljem in razvijali novo znanje. Preveè smo zasedeni, nimamo denarja ali motivacije. Na koncu se nikoli ne razvijamo in ne razvijamo obzorij. To pa na drugi strani povzroèi popolno umik v tistem, kar objavljamo. Nismo ustvarjeni, da bi uporabili nove izzive, na doloèenem podroèju nimamo dovolj informacij, ne moremo rasti. Èe i¹èemo usposabljanje podjetij, pa smo preprièani, da so podatki, ki jih sreèamo, avtentièni, da smo preveè napeti in da bomo pridobljeno idejo lahko uporabili v perspektivah. Tak¹no ravnanje se vedno izplaèa, nenazadnje brez razloga, kar delamo profesionalno. V okusu prevoda, torej ne le vi¹je kompetence, temveè tudi mo¾nost "natanène nastavitve" na¹ega ¾ivljenjepisa ali pridobitve promocije. Delodajalec, ko vidimo, da se ¹e usposabljamo, ugotovi, da smo moèna nalo¾ba in da lahko podjetju prinese koristi. Ta zaposlitev bo dobro za njega in bo dosegel s strastjo. Zakljuèevanje ¹tudij torej ni zadnje zagotovilo, da bomo na trgu postali prodajni izdelek in ne zadnje zagotovilo, da bomo imeli vse znanje, ki ga bomo potrebovali. Na posebnih treningih se lahko dobro nauèite in vèasih uporabite tudi na¹e uèenje v rutini in omogoèite bolj¹e izdelke. To je tisto, kar spodbuja nadaljnje ukrepanje in bolj¹e in bolj¹e.