Planet zemlja wikipedia

Atmosfera, tj. Plinski ovoj, ki obdaja planet Zemljo, verjetno ¾ivi kot neeksplozivna ali eksplozivna. Kot neeksplozivna, je v obliki, ko v njem ni eksplozivnih sredstev, kar omogoèa uporabo vseh standardnih izdelkov v njem.

In eksplozivno, ko v njem zapi¹ejo elemente v bistvu plina ali prahu, ki je morda lahko eksplozivno. Eksplozivna atmosfera se imenuje eksplozivna cona.Doloèitev eksplozijsko ogro¾enih obmoèij se prenese na podlagi klasifikacije, ki temelji na verjetnosti in èasu eksplozivne atmosfere. Tako lahko govorimo o vnetljivih plinih, meglicah in vnetljivih parih ali o vnetljivih tekoèinah.

MaxiSizeMaxiSize - Inovativna formula za poveèanje penisa!

Kupi plinov, meglic in hlapov vnetljivih tekoèin so razdeljeni v tri cone:- obmoèje 0 - izgleda, da je to prostor, v katerem si za dolga obdobja vedno ¾eli¹ eksplozivno atmosfero, ki vsebuje vnetljive snovi v obliki plinov, meglic in hlapov,- cona 1 - v kateri so prisotne te gorljive snovi, vèasih pa med normalnim delovanjem, \ t- cona 2 - v kateri se eksplozivna atmosfera ne pojavi med pravilnim delovanjem in kadar se pojavi - se ¹teje za kratek èas.

Nasprotno, vnetljive tekoèine izolirajo tak¹ne povr¹ine kot:- cona 20 - v kateri se eksplozivna atmosfera v obliki oblaka vnetljivega prahu pojavlja stalno ali za dalj¹a obdobja, \ t- cona 21 - v kateri lahko ob obièajnem delovanju vèasih pride oblak vnetljivega prahu, \ t- cona 22 - v kateri oblak vnetljivega molja ne le¾i med normalnim delovanjem, in èe se pojavi - se ustavi le za kratek èas.

Pojav eksplozijsko ogro¾enih obmoèij zahteva posebno upo¹tevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu.