Ozemljitveni vodnik kak en prerez

Naloga elektrostatiène ozemljitve raèuna na zmanj¹anje nevarnosti eksplozije gorljivih snovi zaradi elektrostatiène dislokacije isker. To je obièajno pri prevozu in predelavi vnetljivih plinov, pra¹kov in tekoèin.

https://ecuproduct.com/si/princess-hair-najboljsi-nacin-za-naravne-lepe-lase/

Elektrostatièna ozemljitev ima lahko drugaèno obliko. Najni¾ji in najmanj zapleteni modeli so name¹èeni iz ozemljitvene objemke tudi iz kabla. Moènej¹e in tehnolo¹ko naprednej¹e so naprave za za¹èito zemlje, ki so opremljene s sistemom, zaradi èesar je mo¾no izdati ali transportirati proizvod, ko ostane ozemljitev pravilno povezana.

Elektrostatiène podlage se najpogosteje dajejo med nakladanjem ali razkladanjem ¾elezni¹kih in cestnih cistern, cistern, sodov, tako imenovanih velike vreèe ali elementi procesnih naprav.

Pri uspe¹nem polnjenju ali praznjenju rezervoarjev z razliènimi vsebinami (npr. Rezervoarji s pra¹kom, zrnci, tekoèine lahko nastanejo nevarni elektrostatièni naboji. Vir njihovega nastanka lahko ¾ivi brez me¹anja, èrpanja ali ¹kropljenja vnetljivih snovi. Elektrièni naboji nastanejo zaradi stika ali izpusta posameznih delcev. Kolièina elektriènega naboja bo omejena na elektrostatiène lastnosti povr¹in, ki pridejo v stik med seboj. Zaradi neposredne in nenadne povezave z zemljo ali nezaraèunane tarèe se lahko pojavi kratek trenutni impulz, ki bo pomemben v obliki iskre.Pomanjkanje nadzora nad razelektritvijo lahko povzroèi v¾ig me¹anice plina in zraka, kar pomeni eksplozijo ali veliko eksplozijo. Elektrostatièno ozemljitev odpravlja nevarnost eksplozije zaradi nadzorovanega izpusta elektrostatiènih nabojev.