Ozemljite kabelski prikljueek

Elektrostatièna ozemljitev je elektrostatièna ozemljitev, ki se uporablja v transportu in vseh vrstah vnetljivih tekoèin, pra¹kov in plinov. Elektrostatièna ozemljitev moèno zmanj¹a tveganje eksplozije ali v¾iga razliènih vrst vnetljivih snovi v bliskovitem produktu. Nenadzorovani izpust lahko vname me¹anico tekoèine in plina ter edino eksplozijo.

Seveda je mogoèe odpraviti nevarnost samov¾iga in eksplozije. Da bi lahko prevozili zadnje mo¾ne prevoze, bi morala obstajati resna ozemljitev, z drugimi besedami nadzorovano odvajanje elektrostatiènih nabojev. Tovrstna elektrostatièna ozemljitev bo znatno zmanj¹ala tveganje eksplozije transportiranih gorljivih snovi. To vrsto ozemljitve lahko izvedete iz ozemljitvenega prikljuèka tudi iz kabla. ®ice, ki so prikljuèene na ozemljitev, imajo nizko elektrièno upornost in izjemno visoko odpornost na mehanske po¹kodbe. Uporabi se lahko bolj obèutljiv sistem ozemljitve, ki je nadzorni sistem, ki omogoèa, da se proizvod transportira ali razdeljuje, vendar ko je ozemljitev pravilno povezana.Ali se z gotovostjo spra¹ujete, kdaj se ta standard ozemljitve upo¹teva? Najpogosteje se praznujejo med nakladanjem in razkladanjem ¾elezni¹kih tankerjev, cestnih cistern, cistern, sodov, na primer procesnih komponent. Èe ¾elite ustvariti nevarnost eksplozije, izvedite in zme¹ajte ter pr¹ite ali èrpajte druge vrste vnetljivih snovi. Med interferenco v vnetljivih bazah nastanejo elektrièni naboji s stikom ali loèevanjem delcev. Kjer se pojavi elektrostatièni naboj in tvori skupino vnetljivih snovi, se dr¾i nastanka nevarnosti. Osnovno naèelo vsake za¹èite pred elektrostatièno razelektritvijo je tako moèna objemka in pravilno izbran kabel, ki omogoèa izvedbo elektriènega naboja v skladu z namenom ozemljitve.Zato je pomembno, da morajo terminali in kabli, ki so vgrajeni v zemljo, izdelati zelo omejevalne smernice, doloèene na preskusni poti. Trenutno najbolj¹e vrste ozemljitvenih sistemov prina¹ajo najbolj¹e rezultate.