Onesna evanje zraka var ava

Razvoj industrijske tehnologije predelave vseh vrst materialov je ustvaril izredno pomembno te¾avo, ki je prekomerno in zelo ¹kodljivo opra¹evanje. Re¹itev te vloge je nujen dejavnik za vsako podjetje, ki je zaradi vrste opravljenih dejavnosti izpostavljeno prahu.

Vivese Senso Duo Oil

©kodljivost tega onesna¾enja nima zelo negativnega vpliva na zdravje gostov, tudi ¾enske, ki so izpostavljene njenemu delovanju, pa tudi uspeh prahu, ki nastane pri obdelavi lesa ali biomase, lahko povzroèi eksplozijo ali po¾ar. Iz tega dejavnika je osnovni pogoj za zagotavljanje najpomembnej¹e varnosti proizvodnje investicija v najbolj zanimiv naèin filtriranja prahu.Trenutno obstajajo vedno bolj¹i industrijski sistemi za odstranjevanje prahu (& nbsp; sistemi za odstranjevanje prahu, ki ne samo oèistijo zrak, ampak so zaradi sodobnih rezultatov energetsko varèni in pozitivni za naravno okolje. Glede na to, kako kompleksna je industrijska pra¹nost, je tudi, koliko razliènih vrst panog vkljuèuje - mo¾no je prilagoditi filtrirno napravo samemu povpra¹evanju.Najpogosteje lahko najdete sisteme, ki temeljijo na ciklonih - lahko jih obdr¾ite v sodobni metodi ciklonskih baterij. Cikloni, ki so narejeni na podlagi ideje o centrifugalni sili, se na splo¹no ¹tejejo za uèinkovite, igra je omejena po velikosti in ustvarja majhne investicijske stro¹ke. Nova re¹itev so filtrirni zbiralniki - tkaninski filtri, v katerih se uporabljajo razliène vrste tkanin, papirja ali filca. Kljub visoki uèinkovitosti tkanine filtri so resna pomanjkljivost - visoki stro¹ki nalo¾b.

Filtrirni sistemi so lahko zgrajeni na principu modula, ki v celoti zdru¾uje vse elemente ali hibridne elemente, sestavljene iz neodvisno delujoèih elementov. Stro¹ki odstranjevanja prahu pri gradnji ne zahtevajo le vrste uporabljene tehnologije, ampak tudi velikost, ki zahteva èi¹èenje. Gospodarska obdelava, pri kateri taki procesi, kot so govor, drobljenje, sejanje, me¹anje ali pridobivanje surovin, ne morejo potekati brez obstoja kompleksnih filtracijskih sistemov.