Obveznost vpisa osnovnih sredstev v register

Vsak podjetnik ima pri oblikovanju veljavnega raèunovodskega akta namen voditi evidenco premo¾enja dru¾be. Tak¹na registracija je registracija osnovnih sredstev.

Osnovna sredstva podjetja so: zemlji¹èa, zemlji¹èa, trajna pravica u¾itka, stavbe in objekti, stroji, prevozna sredstva, oprema in razlièni pripomoèki, katerih vrednost v èasu nakupa presega tri tisoè petsto kosov in ¾eli biti v solastni¹tvu ali v lasti davènega zavezanca ali podjetja. Obveznost vpisa sredstva v register osnovnih sredstev se opravi v maju, v katerem je bila kupljena.

Evidence o osnovnih sredstvih verjetno obstajajo v knjigi, ki je kupljena na oglasnih deskah, na natisnjenih straneh z ustreznimi raèunalni¹kimi stolpci, na roèno izdelanih zemljevidih z vleènimi tabelami ali v zvezkih brez ustreznih tabel, vendar morajo imeti vpisi vse potrebne podatke za registracijo. Pogoj je izpolniti dokument v podjetju.

Osnovna sredstva se evidentirajo na podlagi dokumentov, ki vsebujejo zaèetno vrednost vnesenih sredstev. Tabela za registracijo osnovnih sredstev mora biti: zaporedna ¹tevilka, datum nakupa in sprostitev v uporabo, podatki, ki potrjujejo nakup, opis osnovnega sredstva, simbol razvrstitve osnovnih sredstev, zaèetna cena, amortizacijska stopnja (odvisno od leta uporabe, odpis amortizacije, posodobitev zaèetna vrednost, trenutni znesek odpisov amortizacije in datum kasacije z mo¾nostjo prevzema. Èe je ukrep prodan, vpi¹ite datum prodaje, èe je osnovno sredstvo unièeno, prilo¾ite poroèilo o likvidaciji. Pri navajanju ustreznega zakona mora dru¾ba hraniti vse dokumente, ki potrjujejo pridobitev osnovnih sredstev.