Obdelava kovin bytom

Trenutno je metalurgija stvar, ki ne vzame le procesov oblikovanja in oblikovanja plastike, temveè se priporoèa tudi preuèevanje struktur v makro skali. Na tem podroèju se obièajno izvajajo poskusi na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je del, ki se je pojavil pred nekaj sto leti. Vendar pa se mikroskopi uporabljajo v metalurgiji ¹ele dokaj mladi. V dana¹njih fazah so potrebne v knjigi z in¾enirskimi sredstvi. Danes so na terenu najveèji metalografski mikroskopi, ki se med drugim uporabljajo za iskanje kovinskih napak ali njihovih prebojev. Prisotna je slikovna tehnika, ki je pridobljena na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki posveèajo pozornost strukturam v atomskem obdobju in svetlobnih mikroskopih, za katere je znaèilna manj¹a poveèava. Opazovanja, ki so bila izvedena z uporabo teh orodij, so ¹e posebej pomembna, saj s tem omogoèamo odkrivanje drugih metod razpokanja blaga ali njihovega izvora. Mo¾en je obstoj in izraèun prispevka faze ter natanèna doloèitev posameznih faz. Zaradi tega lahko doloèimo tudi ¹tevilo in vrsto vkljuèkov, kot tudi mnoge druge pomembne dejavnike, iz problema vizije metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala gredo v resnièno opazovanje strukture materiala, tako da lahko dolgoroèno prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

Uporaba metalografskih mikroskopov je zelo pomembna, saj lahko zaradi tega hitro najdemo napake v materialu. Vendar ne pozabite, da je storitev te vrste pohi¹tva obèutljiva. Iz tega razloga se morajo izku¹nje na tem podroèju sreèevati le s kvalificiranimi osebami.