Nevarnosti pri delu

Vsako podjetje, v katerem se re¹ujejo tehnologije, povezane z mo¾nostjo eksplozijske nevarnosti, mora imeti potrdilo o za¹èiti proti eksploziji. Zakon tudi zahteva, da delodajalec uvede tak¹no gradivo, npr. Direktor podjetja, predsednik, lastnik podjetja itd.

Dokument o za¹èiti pred eksplozijami doloèa zakonodaja EU in notranji nacionalni standardi. Strogo doloèena pravila & nbsp; doloèajo, kaj naj bo vkljuèeno v dokument, v katerem vrstnem redu naj se posameznim podatkom posredujejo podatki.

Dokument je razdeljen na tri dele.

Prvi predstavlja splo¹ne podatke o nevarnosti eksplozije. Natanèno priporoèanje eksplozijsko nevarnega obmoèja, ki prevladuje v pisarni. Razvrstitev prostora za eksplozijsko ogro¾ene cone se prevede v razmerje med velikostjo in ¹tevilom nevarnosti. V osnovni polovici dokumenta o za¹èiti pred eksplozijami je podan tudi kratek povzetek za¹èitnih ukrepov.

Druga skupina dokumenta vsebuje toène informacije v zvezi z nevarnostjo in tveganjem eksplozije. Metode za prepreèevanje eksplozije se doloèijo in preprièajo o ponudbah za za¹èito pred negativnimi uèinki eksplozije. Drugi del opredeljuje tudi tehnolo¹ke in organizacijske varnostne ukrepe.

Tretji del dokumenta protieksplozijske za¹èite se vodi po oglasih in spremnih dokumentih. Obstajajo protokoli, potrdila, potrdila in postopki. Najpogosteje so navedeni v organizaciji urejenega seznama ali izjave brez dodatka.