Nevarno obmoeje z2

Zaèetek lahko dose¾e vsaj z vsebnostjo eksplozivov, tj. Z vsebnostjo plinov, hlapov ali prahu. In to je naèeloma v kemiènih pisarnah, rezervoarjih, rafinerijah, elektrarnah, lakirnicah, kemiènih obratih in cementarnah, prav tako pa veliko novih, kjer i¹èejo pra¹ni ali pra¹kasti izdelki.

Ker so se v dolocenih dr¾avah Evropske unije dolga leta varnostni predpisi bistveno razlikovali, so bili tudi tezki pri zamenjavi blaga, uvedeni so bili poenoteni, z uporabo tako imenovanih naprav, ki delujejo na ogro¾enih obmocjih. Oznake ATEX.

Kaj so oznake ATEX?V okviru te dru¾be obstajajo podrobne zahteve, ki so opisane v pravnih korakih Evropske unije, ki jih mora izpolnjevati vsak izdelek, ki se zaène uporabljati v potencialno eksplozivnih atmosferah. Zahteve, ki jih ti deli ne razumejo, se lahko interno regulirajo v posameznih dr¾avah èlanicah EU, vendar ne morejo biti v neskladju z razlogi EU in ne morejo zaostriti zahtev.Vsaka naprava, namenjena praksi na podroèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, mora biti sposobna oznaèiti blago z modelom, ki ga je uvedla direktiva. Te oznake vsebujejo vrsto simbolov, ki doloèajo razliène parametre, potrebne za ta orodja. In seveda:Proizvajalec s tem, ko proizvodu da oznako CE, izjavlja, da ta izdelek ni popolnoma v skladu z direktivo.Prostori, v katerih obstaja nevarnost eksplozije, so loèeni v nevarna obmoèja. Oznaèevanje nevarnega obmoèja obve¹èa tudi o nevarnosti in njenih pooblastilih:- obmoèje plinov, tekoèin in njihovih hlapov je oznaèeno s èrko G- obmoèje gorljivega prahu - èrka D.Nato so bile naprave, odporne proti eksplozijam, spro¹èene v dve skupini:- ¹ola Prav tako so orodja za proizvodnjo v rudnikih,- skupina II so naprave, namenjene za pozicije v prostoru s potencialno eksplozivnimi plini, tekoèinami ali prahom.Naslednja razvrstitev doloèa stopnjo tesnosti ohi¹ja naprave in sili, da pade.V dr¾avi je konstanten temperaturni razred, tj. Maksimalna temperatura povr¹ine, na kateri lahko naprava deluje.Katere so prednosti uporabe znaka ATEX:- zagotavljanje varnosti v industrijskih trgovinah, \ t- zmanj¹anje gospodarskih izgub zaradi mo¾nih gro¾enj ali neuspehov, \ t- zmanj¹anje izpadov,- zagotavljanje zahtevane kakovosti naprav.