Modni oblikovalec prevajalec

Prej¹njo soboto je bila razstava najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so raje preverili, kaj so oblikovalci naredili za prihajajoèo sezono. Med publiko smo lahko videli kar nekaj znanih osebnosti, novinarjev in politikov.Prefinjena predstava je nastala v najmanj¹em trenutku in vse je potekalo brez ovir. Znotraj lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihovo izvedbo so bile uporabljene popolnoma naravne in lahke tkanine z velikimi barvnimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so imeli rad zraène, barvite maksi suknje, narejene iz kvaèkanja. Na njih so vplivale tudi èipke, romantiène obleke in bluza z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape z veljavnimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu se je konèala dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene za nov boj. Obleka je bila prodana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih veè oblaèil iz zadnje zbirke. Dohodek, ki ga prejmemo iz te dra¾be, bo doloèen za na¹e siroti¹nice. Poudariti je treba, da blagovna znamka podpira razliène dobrodelne in dobre akcije. Njen delodajalec je veèkrat ponujal svoje izdelke za prodajo, nato pa je bil predmet avkcije celo obisk samih tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka hitro pri¹la do domov maja. Poleg tega je napovedal, da ime razmi¹lja o vzpostavitvi elektronskega poslovanja, v katerem bi bile zbirke na voljo drugaèe kot v stacionarnih zbirkah.Njegova blagovna znamka oblaèil je eden od najbolj¹ih svetovnih proizvajalcev oblaèil. V nobeni dr¾avi ni veliko tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v prvi vrsti veliko najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Vsakiè ta blagovna znamka pi¹e zbirke v strukturah z lepimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so seveda zelo cenjene, da tisti, ki so se pripravljeni na velike èakalne vrste, ¾e pred ustanovitvijo trgovine zaènejo zjutraj. Te zbirke izginjajo na ta dober dan.Izdelki sedanjega podjetja iz mnogih let hitro igrajo z velikim priznanjem med kupci, tako v dr¾avi kot v tujini. Pi¹e o njej in ne prihaja, da ne omenja ¹tevilnih nagrad, ki jih je dobila, in da dajejo blago najvi¹je kakovosti.

Oglejte si va¹o trgovino: Enkratna oblaèila Wroclaw