Modna revija lidia kalita

V soboto je bila predstavljena najnovej¹a kolekcija lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so raje preverili, kaj so oblikovalci ustvarili za sezono zdru¾itve. Med obèinstvom smo lahko razumeli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Predstava je bila izdelana v najmlaj¹em elementu, celotna stvar pa je bila opravljena brez ovir. Na pisti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Njihov polo¾aj je temeljil na popolnoma lastnih in finih tkaninah z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹e novinarje je najbolj zanimalo zraèno, barvito maksi krilo v vseh kvaèkanih kolièinah. Prav tako so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzo z volanèki in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci predlagali za dekleta med drugim tkane klobuke s tesnimi kro¾i¹èi, okra¹ena s èipko in originalnimi cvetovi.Po predstavi je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene predvsem za zadnjo prilo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih tudi veliko oblaèil iz najbolj vroèe kolekcije. Prihodki, pridobljeni z novo dra¾bo, bodo dani v va¹o siroti¹nico. Poudariti je treba, da blagovna znamka z veseljem podpira razliène dragocene in celovite kampanje. Njegovi lastniki so veèkrat vlo¾ili lastna sredstva na dra¾bi in èe je bil predmet prodaje celo obisk samih tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pri¹la v trgovine v zaèetku maja. Poleg tega je obvestil, da blagovna znamka naèrtuje vzpostavitev spletne trgovine, v kateri bodo zbirke javne, razen v fiksnih sklopih.Blagovna znamka oblaèil je ena najvidnej¹ih proizvajalcev oblaèil v tem sektorju. V vsej dr¾avi je nekaj tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v sedanjosti, predvsem pa niè od najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Obèasno ta dru¾ba izdeluje zbirke v sodelovanju z velikimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so tako uspe¹ne, da se tisti, ki so ¾e v zgodnjih jutranjih urah, ¹e pred odprtjem trgovine postavijo v dolge èakalne vrste. Te zbirke potekajo isti dan.Plodovi tega dela iz veè let so zelo pomembni med kupci in na obmoèju, ko je tudi v tujini. Pisanje o njej se zdi, da ne omenja moèi zadovoljstva, ki jo je dosegla, in ki potrjujejo, da so rezultati najbolj¹e kakovosti.

Oglejte si svojo trgovino: Enkratna oblaèila v Szczecinu