Medosebna medijska komunikacija

Veliko nas si to ¾elimo ali celo naredimo v na¹ih sistemih, ali celo bolje pri izvajanju lastnega prvega posla. Zahvaljujoè ugodni zakonodaji, ki jo je predlagala poljska vlada, je zdaj na voljo naèin odpiranja majhnih trgovin z ¾ivili. Vendar pa veliko ¾ensk prihaja na ta poklic brez kakr¹nega koli zavedanja in obèutkov, zato ne uspejo in se ustavijo.

Temu bi se lahko izognili, èe nameravate trgovino izvajati prej in natanèneje. Zato je najpomembnej¹e, da opravimo dobro analizo miru in moèi za lastno podjetje, pa tudi, da najdemo potencialne gro¾nje, ki se skrivajo za va¹o trgovino, in potencialne prilo¾nosti, ki lahko vplivajo na dejstvo, da se bo poljsko poslovanje promoviralo in nam bo dalo moène plus znatne dobièke. Niè manj pomemben od tega je poslovni naèrt. Poleg predvidenih stro¹kov za najem sobe ali nakupa hrane in kemiènih izdelkov lokalnemu prodajalcu moramo vkljuèiti tudi stro¹ke plaè za raèunovodje, plaèe za trgovino ali prodajalce, in tudi tiste trivialnosti, kot so blagajna, fiskalni valuti ali terminal za kartièna plaèila bremenitev in kredit. Potem, ko smo vse spremenili v poslovni naèrt, lahko sebe obravnavamo samo kot finanèno dejavnost v obliki samostojnega podjetni¹tva, partnerstva (npr. Partnerstvo, javno ali civilno partnerstvo ali podjetja z malo odgovornosti. Eden bi moral iti v mestno hi¹o in videti znamko v obièajnih registrih. Poleg tega bo treba za banko posebej odpreti banèni raèun, saj bi bilo zaradi dolgega ¹tevila transakcij trgovino zelo enostavno uporabiti z va¹im osebnim raèunom. Z vsemi izvedenimi elementi lahko enkrat podpi¹ete soglasja z dobavitelji in osebo, ki najame poslovne prostore v va¹o majhno trgovino. Po tem so le soglasja z osebjem zaposlenih, pridobitev potrebnih dovoljenj za cigarete ali alkohol in potreba je poravnana. Seveda moramo skrbeti za celotno èasovno obdobje, èe je vse v naèinu na¹ega interesa, obstaja tudi pomanjkanje blaga ali pa se eden od ljudi ne prikrije med domaèim polo¾ajem.