Medicinska pomoe klineki

Recimo, da ¾elite takoj¹njo zdravni¹ko pomoè. Ne, da je to na¹e telo, in ker èutimo velike te¾ave z na¹o psiho, ni pomembno, ali smo pri psihiatru ali teh poznanih prijateljih pri¹li v stik s svojim bitjem ali zdravjem. V vsakem primeru je za obisk psihiatra, enako, kot v primeru jokanja pri novem specialistu, potrebna ustrezna priprava.

Prvi obisk psihiatra bo poln pogovor. Ko bomo zaèeli, bomo morali govoriti o na¹ih lastnih problemih, ko so jih spoznali in kaj so povzroèili. Zelo resen trenutek razpadanja, zmo¾nost zaupanja v nenavadno osebo o boleznih, ki nas muèijo, je zelo resna. Zato razmislite o tem, kaj ¾elimo posredovati zdravniku. Seveda ne sprejemamo zamisli o skrivanju nekaterih na¹ih prito¾b od psihiatra, nasprotno. Da bi nam zdravnik lahko v celoti pomagal, mora vedeti, kolikor je mogoèe, vsako podrobnost, povezano s prihodom na¹ih te¾av, zato je priporoèljivo, da se spomnite vseh mo¾nih dejstev, povezanih z du¹evnimi ¾eleznicami. Prav tako ne smemo biti preseneèeni, èe psihiater v doloèenem trenutku prosi za pogovor s èlani njegove dru¾ine in prijatelji.

Pred prvim sestankom pri psihiatru je potrebno pregledati trenutno prehrano, sprejete ukrepe in zdravljenje. Na primer, akutna zastrupitev z metil alkoholom ali resnimi oku¾bami lahko vodi do depresije, resna pomanjkanja vitamina B1 lahko vodijo v psihozo, pomanjkanje B12 povzroèa zaspanost in blodnje, kroniène boleèine in hrup, kirur¹ke posege pa se lahko spremenijo v fizièno preobèutljivost in èustvene nihanje. Psihiater v smislu pridobitve praktiène in popolne slike o bolnikovem zdravstvenem stanju se lahko odloèi, da bo subjekt poslal dodatne teste. Kaj lahko zelo odloèi nevrolog ali internist, bodo morda potrebni testi krvi in urina. V nekaj primerih bo potrebno opraviti tudi skeniranje glave, ki bo pokazalo popolno sliko mo¾ne novosti v obliki lobanje.