Kislo zelje z bigosom

Ena od najbli¾jih tradicionalnih, starih poljskih jedi, ki pogosto ostanejo na svojih mizah, je kislo zelje. Najbolj¹e je to, da se bomo sami skrivali v pomembnem glinastem sodu. Koliko napora za to te¾avo, koliko moèi za rezanje zelja v ¹iroko sod, pozna vsako tradicionalno gospodinja.

Vendar pa nam sedanji èas slu¾i veliko re¹itev, ki nam bodo v pomoè. Pijaèe iz & nbsp; tak¹nih re¹itev je bila izdelava naprave za podjetje elektrièni sekalnik za zelje. Zato obstaja stroj, ki nam bo omogoèil, da na manj¹i naèin zmanj¹amo zelje, vendar ne do zadnje zelenjave. Razlikujemo nove modele tega orodja. Zato je lahko gospodinjski aparat za svoje potrebe, kot je dokazilo o rezanju sila¾nega zelja. To je mogoèe razumeti kot industrijski model, ki je prilagojen razliènim vrstam proizvodnih obratov. Tako ustanova za individualne potrebe, ki je prilagojena tudi zahtevam podjetja, je lahko veè razliènih aplikacij. Zahvaljujoè opremi v drugih vrstah blazinic lahko izbiramo za rezanje razliènih debelin ali enakih obli¾ev ali enakih èipov. Daje ne le zelje, temveè bomo v njem uspe¹no rezali korenje, por, zeleno, peter¹ilj ali drugo zelenjavo. To nam bo omogoèilo, da naredimo razliène sve¾e solate ali ustvarimo razliène juhe. Uporaba je mirna, ne zahteva posebnih ve¹èin. Je zelo redna in se zelo hitro ohranja. Kako hitreje, uèinkoviteje in hladneje je v tem inteligentnem pripomoèku narezati zelje, ki je namenjeno siliranju, kot roèno rezati, kar zahteva veliko moè, moè in vèasih tudi ¾ivce. Pripravljene zelenjavo lahko pripravimo brez napora, kar vam ne samo prihrani èas, temveè vam omogoèa tudi u¾ivanje v drugih kuhinjah. Industrijski elektrièni helikopter ima veliko prednosti. Preprièan je, da je prevzel in ima vsa potrebna potrdila. Oba elektrièna drobilnika za individualne potrebe, ko je tudi ekonomièna, varèuje z energijo in je obèutljiva za okolje.