Kaznovanje in nagrajevanje otroka

Direktiva ATEX je dejstvo, katerega glavni namen je za¹èita potencialno eksplozivnih atmosfer. Te informacije se pridobijo za vse naprave in za¹èitne metode, ki lahko v naravnem ali posrednem slogu povzroèijo eksplozijo metana ali premogovega prahu. To naèelo je znaèilno, na primer, za rudnike, kjer obstaja zelo velika nevarnost eksplozije.

http://si.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-zdravilo-za-izboljsanje-spomina-in-koncentracije/

Ta material opredeljuje atex zahteve za zadevne naprave. Vendar je treba opozoriti, da so to splo¹ne ¾elje, ki jih je mogoèe razviti z drugimi dokumenti. Vendar je treba opozoriti, da zahteve, ki se nana¹ajo na katero koli ¹olo, ne morejo biti v neskladju z naèelom.Razlog za atex je potreba po preverjanju in oznaèevanju naprave ali za¹èitnega sistema v smislu sodelovanja z varnostnimi zahtevami. To preverja organ za priglasitev, vsa oprema pa mora biti opremljena z znakom CE, ki mora biti za vse jasno. Oznaka CE je namenjena vkljuèevanju varnosti uporabe, varovanja zdravja in varstva okolja.Poleg tega morajo biti naprave in za¹èitne metode okra¹ene v oznaki Ex - kar pomeni posebno oznaèevanje eksplozijske za¹èite.Naprave in za¹èitni sistemi, ki bodo delovali / se nahajali na obmoèjih, ki so ogro¾eni zaradi eksplozije metana ali premogovega prahu, morajo biti izdelani v skladu s tehniènimi znanostmi. Razporejeni so na podlagi analize morebitnih po¹kodb pri delu. Na enak naèin je treba izdelati obe strani in komponente.Naprave, za¹èitni sistemi, deli, podsklopi morajo biti izdelani iz takih materialov, da ne bi mogel prispevati k v¾igu v katerem koli sistemu. To pomeni, da ne morejo biti vnetljive, poleg tega pa ne morejo slediti kemièni reakciji z eksplozivno atmosfero. To pomeni, da na eksplozijsko za¹èito ne morejo vplivati na napaèen naèin. Obstajati morajo trdni korozijski, konèni, elektrièni, mehanski in temperaturni uèinki.Direktiva ATEX je predvsem vredna rasti in izbolj¹anja zdravja ljudi.