Izbruh ukrajine

Eksplozija je izra¾ena s hitrim loèevanjem velikega ¹tevila energije. Ta dejavnost nosi veliko gro¾enj. Eksplozije najpogosteje spremlja nenadno poveèanje temperature in tlaka, emisije sevanja (npr. V obliki strele ali svetlobnega impulza jedrske eksplozije ali akustiènih valov (ponavadi je to dobra igra ali znaèilen bang strel. Ne brez razloga ta nenadzorovan pojav zapolnjuje ljudi s strahom.

Black MaskBlack Mask - Absolutna moč čiščenja kože!

Katera obmoèja so potencialno eksplozivna? Najpogostej¹e povr¹ine so tiste, pri katerih je atmosfera v primeru potencialne nevarnosti lahko eksplozivna. Kot eksplozivna atmosfera pride v stik s posebno me¹anico vnetljivih snovi, ki dajejo vse pline, pare ali meglice, tj. Me¹ajo z zrakom pod atmosferskimi pogoji, kjer povzroèajo previsoke temperature. Vredno je vedeti, da lahko v eksplozivnih atmosferah eksplozije povzroèijo samo iskre ali elektrièni oblok.

Najbolj ogro¾eni prostori so m.im. kemiène tovarne, rafinerije, bencinske èrpalke, elektrarne, tovarne barv, lakirnice, bencinske èrpalke, vozila, èistilne naprave, letali¹èa, ¾itnice ali ladjedelnice. V¾ig na zgoraj navedenih mestih bi povzroèil eksplozije, katerih konci bi bili odlièni. Zagotovo bi povzroèili ogromne materialne izgube in ogrozili èlove¹ko ¾ivljenje.

Da bi se izognili zgoraj omenjeni ¹kodi, ne smemo popolnoma podcenjevati preventivnih ukrepov, ki so za¹èita pred eksplozijami. V dr¾avah so bili razviti posebni zakoni, direktive in standardi, da bi zmanj¹ali tveganje eksplozije in odpravili morebitno ¹kodo. V potencialno eksplozivnih okoljih je treba namestiti sistem, ki bo omogoèil varnost ljudi, ki hodi v njih.