Higieno na delovnem mestu

Vsa podjetja so odgovorna za zagotavljanje varnosti svojih gostov. Zlasti obravnava podjetja, ki v svoji zasebni vlogi izhajajo iz te¾kih materialov. Zdravje in trajnost ljudi, ki se v tak¹nih razmerah obna¹ajo, mora delodajalec izredno za¹èititi.

"Odlok ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 v zvezi z minimalnimi zahtevami glede zaupanja in zdravja pri delu, povezan z mo¾nostjo predstavitve eksplozivnega ozraèja v ozadju", prièakuje, da bo delodajalec razvil dokument o za¹èiti pred eksplozijo. To je verjetno posledica le podjetij, v katerih so povezani vnetljivi materiali, ki lahko povzroèijo eksplozivno ozraèje z zrakom. Take snovi lahko vkljuèujejo tekoèine, pline in fino porazdeljene trdne snovi, npr. Prah.

Z uporabo nevarnih, vnetljivih snovi, s katerimi so delavci izpostavljeni, je treba v zgodnji fazi identificirati potencialno eksplozivne prostore. Èe so ¾e oznaèene, se obrnite na ministrsko uredbo, navedeno v kontaktu.

Member XXL

Navaja, katere dokumente naj delodajalec opravi. Odstavek 4.4 uredbe o pogovorih, ki zapolnjuje odlièno oceno tveganja, ki je v kombinaciji z mo¾nostjo dela v eksplozivnem ozraèju. Potem je tako imenovano "ocena tveganja", ki med drugim vkljuèuje naslednje elemente:

a verjetnost eksplozivne atmosfere,b mo¾ni èas nastanka eksplozivnega ozraèja,(c verjetnost, da se v¾igalni viri, kot so elektrostatièna razelektritev, pojavijo in postanejo aktivni,d naprave, vsebine in zmesi, ki jih uporablja delodajalec,procesi, ki potekajo med njimi, in medsebojne interakcije,e prièakovana velikost uèinka mo¾ne eksplozije.

Prav tako je pomembno upo¹tevati sosednje prostore, ki so lahko na nek naèin povezani z odprtinami v prostorih, ki jim grozi eksplozija, na primer s prezraèevanjem. V primeru nevarnosti ne bodo veè preprièani o tem.

Po popolni oceni tveganja je delodajalec skupaj s èlenom 7.1 Uredbe pripravljen pripraviti dokument za za¹èito pred eksplozijo.

Dokument o za¹èiti pred eksplozijo je treba povezati s prvimi deli, vsebovati seznam stvari in izjave delodajalca o zavesti o pripravljenosti za izvr¹itev. Pomembni elementi dokumenta so: seznam potencialno eksplozivnih atmosfer in virov v¾iga, opis ukrepov, uporabljenih za prepreèevanje eksplozij, datumi posodobitev dokumentov, opis gorljivih materialov, ocena nevarnosti eksplozije, morebitni eksplozijski scenariji in dodatni dokazni dokumenti. Dokument o za¹èiti pred eksplozijo mora vsebovati tudi grafiène in mestne naèrte.

Na toèki, kjer je dokumentacija pravilno pripravljena, je treba uporabiti pomoè strokovnjakov. Obstoj in zdravje gostov sta najpomembnej¹a in biti preprièani, da smo pravilno ocenili tveganje.