Gastronomska oprema nove skalmierzyce

V lastnih domovih lahko pogosto najdete profesionalno gostinsko opremo v restavracijah. Po nakljuèju lahko ¹e vedno ¾ivite v izredno modnih rezalnikih. V kak¹nem merilu spreminjajo naravno funkcijo v kuhinji?

Veè èasaZ uporabo posebnega rezalnika se bistveno skraj¹a èas priprave obrokov. Namesto da izre¾ete vsak korak mesa, sira ali kruha, je dovolj, da vzamete iz trenutne uèinkovite naprave. Zahvaljujoè njemu bo za pripravo jutranjih sendvièev potreben dvakrat manj èasa kot v spominu na sedanjost v standardnem obrazcu. Priprava sendvièev za vso dru¾ino se bo izkazala za bolj priljubljeno in ne bo ¾elela, da bi jo na¹li veè kot nekaj sekund.

natanènostSlicers bodo oèitno rezali sestavine, ki jih potrebujemo. Primer je rezalnik, ki povzroèa in uravnava debelino rezin. Na¹a domi¹ljija in potrebe doloèajo, ali bodo jedi, ki jih organiziramo, debele ali tanke. Ta natanènost vpliva tudi na estetiko posode. Niè veè neenakomerno narezanih, nerodnih sendvièev. Zahvaljujoè uporabi rezalnika bodo vsi materiali, ki jih izdelamo, izgledali, kot da jih je izdelal profesionalni kuhar.

okusObstajajo izdelki, ki se razre¾ejo na kose, ki nam vèasih povzroèajo veliko te¾av. Trdi sir ali nekaj zelenjave pogosto ne dovolijo, da se jih nare¾emo na majhne rezine. V primeru ¹tevilnih jedi je okus odvisen samo od debeline njihovih elementov. Podobno gre za uspeh pri pripravi mesa. Slicerji vam omogoèajo, da meso skupaj s kostmi razre¾ete v veliko moènej¹o ¹olo, tudi veliko bolj uspe¹no kot pri tradicionalnih oblikah. Kar je dobro, meso narezano na rezalniku izgubi veliko manj vode, zaradi èesar je svetlo in popolno.

udobjeMi lahko nare¾emo skoraj vse sadje: sir, meso, meso, zelenjavo. Zahvaljujoè temu lahko enostavno pripravimo juhe, druge jedi in solate. Na ¾alost bomo morali v katalog katalogizirati zapletene no¾e za sir in meso. Prav tako je enostavno rezati kost in koren zelene z rezalnikom.