Fiskalni tiskalnik cpv

Elzab & nbsp; fiskalni tiskalniki so naprave, ki se uporabljajo v trgovini. Sledijo prihodki od prodaje izdelkov na drobno. Z uporabo tega tiskalnika je poravnana dohodnina in DDV na toèki. Za uporabo tiskalnika v skladu z zakonom je potrebna odobritev. Finanènega tiskalnika ni mogoèe uporabiti brez povezave z raèunalnikom, ga ta vrednost razlikuje od blagajne. Preveè te¾ko je registrirati potrdila v raèunalnik in jih natisniti.

Ta tiskalnik obièajno uporablja prikljuèke RS-232 in USB. Za uporabo tiskalnika ni potreben odobren program. Na voljo je v spletnem delu proizvajalca tiskalnika & nbsp; Trenutno so fiskalni modeli tiskalnikov, ki so odobreni za namen v svoji dr¾avi, uporabili vrata RS-232 kot glavna komunikacijska vrata. Nasprotno so vrata USB name¹èena tako, da so v operativni skupini na voljo kot navidezna serijska vrata. Prodajalci, ki uporabljajo fiskalni tiskalnik, menijo, da je naloga izvedbe fiskalnega dnevnega poroèila. To poroèilo je zapisano v nepopravljivem fiskalnem pomnilniku tiskalnika. Fiskalni tiskalnik priznava nalogo tiskanja davènih potrdil za vernike v skladi¹èu in na kontrolnem kolutu. Kopije zvitkov se arhivirajo. Po prodaji izdelka mora biti fiskalni raèun izroèen kupcu. Osebe, ki ponujajo izdelek, bodo 5 let izdajale kopije davènih seznamov. Mo¾no je tudi shranjevanje kopij dokumentov, ki so postavljeni v elektronski obraz na raèunalniku. Fiskalni tiskalnik je malo priljubljen za uporabo. V ¹katli tiskalnika je priroènik, ki vsebuje sliko, ki osebi poka¾e, kdaj jo uporabiti. Pomanjkljivost finanènih tiskalnikov je v tem, da natisnjeni raèuni niso v dobrem stanju, ker se po kratkem èasu iz njih izperejo natisnjena pisma. Skupaj z uredbo ministra za finance z dne 14. marca 2013 (Uradni list, toèka 363, v bistvu, blagajne, je priporoèljivo opraviti tehniène preglede finanènih naprav vsaj vsaki dve leti. Zavezanci za DDV lahko zaprosijo za popust na fiskalni tiskalnik.