Finanena likvidnost

Vivese Senso Duo Shampoo

Usposabljanje osebja je zlasti pomemben element v sodobnih podjetjih in upravljanju èlove¹kega kapitala. Do zadnjih trenutkov se je vpra¹anje usposabljanja zaposlenih pogosto prezrlo ali zanemarjalo, danes pa je dobro znano, da je pravkar pripravljeno osebje sredstvo za primer v pisarni.

Pogosto imajo ljudje veè mo¾nosti, kot se zdi na prvi pogled, vendar jih je mogoèe najti le, èe so dobro pripravljeni na delo in pripravljajo prilo¾nost za celovit razvoj. Malomarnost dodatnega usposabljanja zaposlenih na dolgi rok vodi v stagnacijo in zmanj¹evanje proizvodne uèinkovitosti v celovitem podjetju, zmanj¹uje ustvarjalnost in naèin opravljanja nalog.

Usposabljanje zaposlenim ponuja mo¾nost, da se promovirajo na podroèjih. Zato je mogoèe, da ne samo dvignejo svojo poklicno usposobljenost in kupijo ¹tevilne mehke spretnosti, ampak tudi pridobijo motivacijo za vadbo in sreèo v izvedenih vajah. Obstaja tveganje, da se bodo ljudje, ki ne bodo sposobni kopièiti na¹ih kompetenc in ohraniti svoje znanje, navelièali te dejavnosti in se bodo zanjo zaneli v tak¹nem stanju, v katerem bodo izgledali. Zato je pomembno, da je v vsakem podjetju kadrovski strokovnjak, ki bo z drugaèno pozornost poskrbel za potrebno in dobro usposabljanje gostov. Posledièno bodo dose¾eni bolj¹i rezultati in zadovoljni bodo ne samo zaposleni, ampak tudi delodajalci. Podjetje bo veliko pridobilo v oèeh zaposlenih in okrepilo svoje pozitivno mnenje med bodoèimi kandidati, da bi se prilagodili lokalnim polo¾ajem.