Ekologija onesna evanja zraka

Nonacne

Pogosto se dogaja, da se na delovnem mestu pojavi ¹kodljiv prah, ki se raztopi v industrijskih plinih, v zgorevalnih plinih ali v zraku. Tak¹na onesna¾evala ¹kodujejo zdravju ljudi, ljudi na takih mestih. Torej, kaj storite, da gostom ni treba biti ¾ivèni glede posledic sodelovanja v onesna¾enem okolju?

Najbolj popolna re¹itev je industrijsko odstranjevanje prahu. Postopek odstranjevanja prahu, imenovan "odsesavanje prahu", omogoèa odstranitev ¹kodljivih plinov, prahu z delovnih mest, kjer je verjetnost ¹kodljivih uèinkov na zdravje zaposlenih ¾iva.

Sistemi za odsesavanje prahu se uporabljajo na vseh mestih, kjer se ¹teje, da delajo s kontaminacijo delovnih mest s suhim prahom, ki se pojavlja v finih delcih, ki jih je treba odstraniti. Tehnolo¹ke zbiralnike prahu je zato mogoèe najti v energetski, varilni, kovinski, ¾ivilski ali farmacevtski industriji. Prah je nevaren za zdravje med proizvodnimi procesi, ponavadi kot posledica obdelave materialov med polivanjem nepakiranih materialov med transporterji. Zavedati se moramo, da so nekateri prah strupeni za èlove¹ko telo in da je treba njihovo koncentracijo zmanj¹ati na obna¹anje pri delu z uporabo sistemov za odsesavanje prahu.

Da bi bili sistemi za ekstrakcijo prahu tako dobri, kot bi bili daleè, je treba uporabiti lokalne opornike, ki se obraèajo iz samonosnih rok, poganjkov in nape, ki se nahajajo v bli¾ini emisijskega centra. Obvezno morate tudi skrbeti za redno odstranjevanje pra¹nih grozdov, ki jih uèinkovito ¹èiti pred dviganjem in usedanjem. Pomembna tema je tudi tesnost povezav v konstrukciji, saj bo vsako pu¹èanje spodbudilo izpust prahu, kar bo vplivalo na stanje odstranjevanja prahu.

V mislih èlovekovega zdravja je vredno vlagati v industrijsko odstranjevanje prahu. Gospodarske naprave bodo uèinkovito zaustavile vsa onesna¾evala, ki lahko negativno vplivajo na sistem, kar spremeni uèinkovitost dela. Ne smemo pozabiti, da so naprave za odstranjevanje prahu v sektorju vèasih zahteve, ki jih doloèajo pravila in standardi na podroèju zdravja in varnosti. Veliko, njihova administracija prina¹a veliko prednosti, zato je vredno vlagati in zaslu¾iti s tak¹nimi re¹itvami.