Eko en spletni stre nik

Vsa podjetja bodo potrebovala drugi prostor za shranjevanje podatkov. Med priljubljenej¹imi re¹itvami te teme je priljubljena uporaba spletnega oblaka, ki bo uporabljen za porabo podatkov na¹ega podjetja na zunanjih stre¾nikih. Oglejmo si prednosti in slabosti re¹itve.

Prednosti sprejema so shranjeni podatki, ne glede na to, na katerem raèunalniku delate. To pomeni, da si ¾elite ogledati podatke spletni brskalnik, prijavo in geslo za posamezni raèun v oblaku. To je trenutna re¹itev, ki je zelo funkcionalna, zlasti za podjetja, ki imajo veliko podru¾nic. Omogoèa zanesljiv in hiter prenos podatkov med njimi. Obstajajo tudi napredne re¹itve, kjer je za dostop do oblaka potrebna profesionalna programska oprema, ki zagotavlja pregledovanje besedil v njem. Cloud erp je program podjetja, ki vpliva na ti oblak. Na voljo je v slu¾bi, kar pomeni, da bodo ljudje brez miselnih strokovnjakov brez te¾av re¹evali. ©e en plus tega, da imate svoj oblak, so prihranki pri nakupu opreme in zaposlovanju zaposlenih, ki bi se morali ukvarjati s to opremo in programsko opremo. Zaradi svoje opreme bi moral najeti tudi dodaten prostor, kjer bi ga prejel, in tako ustvaril ¹e en stro¹ek. Ena od glavnih prednosti oblaka za blagovne znamke je brez napak. Èe zaupate svoje podatke strokovni dru¾bi, imate zagotovilo, da tudi èe ste izpostavljeni hekerskemu napadu, nobena informacija ne bo po¹kodovana in èe jo hitro izgubite, jo boste povrnili. Pomanjkljivost tega pristopa je dostop do na¹ih podatkov s strani ponudnika storitev. Vendar pa je mogoèe v pogodbo vpisati tako, da ima ponudnik storitev èim manj¹i dostop. Mo¾en je najem oblaka, s katerim bomo prevzeli popoln nadzor. Èeprav obstaja draga re¹itev, ki nas zavezuje, da najemamo dodatne strokovnjake, je zato ¾e zelo velika uporaba velikih podjetij.