Eezmejno gibanje blaga in oseb v evropski uniji pdf

Direktiva ATEX je tipièno ime direktive Evropske unije, ki je poenotila doloèbe o zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, ki so blizu cilja v potencialno eksplozivnih atmosferah. To bistveno prispeva k pretoku blaga med vsemi dr¾avami èlanicami, ker je, kot veste, prosti pretok blaga ena od pomembnih predpostavk evropske skupnosti.

Na Poljskem je ATEX v zakonu ministra za gospodarstvo opisal zgodovino minimalnih zahtev za opremo in metode varstva podatkov za namene v potencialno eksplozivnih atmosferah, pa tudi dejstva in znanje o izvedenih finanènih instrumentih (ATEX Direktiva 94/9 / ES.Naèeloma so podrobno opredeljene zahtevane ravni varnosti in postopki, ki jih mora izdelek izpolnjevati glede na kraj, v katerem se bo uporabljal. Ne smemo pa pozabiti, da mora poleg zahtev direktive ATEX tudi vsak proizvod izpolnjevati smernice, ki izhajajo iz drugih veljavnih zakonov v zvezi z danim sortimentom, in uporabljati certifikate, ki jih zahteva zakon.Glavno okolje, v katerem se te informacije pripravijo, so rudniki, zlasti podzemlja, izpostavljeni nastanku metana in / ali premogovega prahu. Druga ranljiva obmoèja vkljuèujejo kemiène tovarne, elektrarne, cementarne, obrate za predelavo lesa in plastike. Razvrstitev prostora kot eksplozijsko ogro¾enega obmoèja je odvisna od prisotnosti eksplozivnih koncentracij v zraku in pogostosti njihovega pojava. Izdelek, ki ne prejme potrdila, je treba takoj umakniti s trga. To je predvsem varnost zaposlenih in zmanj¹anje izgub, povezanih s slabimi dogodki. Zahvaljujoè dobri zasnovi vseh naprav in opreme lahko zmanj¹ate tveganje eksplozije na doloèenem delovnem mestu skoraj niè.Certifikacijski organi za materiale na Poljskem so: UDT-CERT, ITG KOMAG, Centralni rudarski in¹titut, Eksperimentalni rudnik "Barbara" Miko³ów in OBAC - Center za testiranje in certificiranje Sp. z o.o. s sede¾em v Gliwicah.Zunaj Evropske unije veljajo certifikacijski standardi IECEx, katerih glavne smernice so usklajene z nasveti ATEX. Na podroèju Evropske skupnosti certificiranje IECEx ni potrebno.