Du evne motnje s somatskim ozadjem

V dobi vedno veèjega pretoka informacij in mednarodnih transakcij ali samih podjetij imajo vedno bolj pomembno vlogo vse vrste prevajalcev in ¾enske, ki radi prevajajo dokument iz enega jezika v drugega. Razlikujemo veè vrst finanènih ali pravnih prevodov in poleg tega tudi same prevajalce, ki jih u¾ivajo.

Kar se tièe prvega tipa, tj. Zaprise¾enih prevodov, jih spo¹tujejo zaprise¾eni prevajalci, ki so tudi ti zaupanje javnosti. Izvajanje vpliva na ta vzorec se zahteva s sodnimi dokumenti, procesnimi dokumenti, ¹olskimi dokumenti, potrdili, spisi o osebnem stanju, potrdili in drugimi socialnimi in uradnimi dokumenti.

Potem lahko loèimo specializirane prevode. Tu se ne zahtevajo posebne sposobnosti in zunanji certifikati za prevajalce, ki se igrajo z njimi. Vendar pa mora biti ekipa, ki je edina prevajalka, ki je strastna pri prevajanju tak¹nih dokumentov, strokovnjak ali mislec na doloèenem podroèju. Poleg modela v tem sistemu bi morali biti strokovnjaki in lektorji, kot so odvetniki, raèunalni¹ki znanstveniki ali in¾enirji.

Na splo¹no lahko prevodi delujejo na skoraj vseh podroèjih ¾ivljenja. Za to pa je pomembno, da spoznamo kar precej poceni, kar je obièajno najdalj¹e povpra¹evanje. Predstavljajo trenutne obièajne pravne okoli¹èine, kot so pogodbe, pisma o nameri, sodbe, notarske listine in jamstva trgovin.Nato se lahko razlikujejo ekonomski in banèni prevodi, ki so na splo¹no gospodarski. Ti vkljuèujejo vsa poroèila, cilje in vloge za financiranje EU, poslovne naèrte, kreditne kartice, banène predpise itd.

Prevedeni so in vsi komercialni dokumenti, kot so transportni in tovorni dokumenti, materiali za ogla¹evanje in tr¾enje, carinski predpisi, vse prito¾be in sporazumi EU.

Poleg tega se pogosto pojavljajo tehniène in informacijske publikacije, npr. Navodila za stroj in napravo, predstavitve, poroèila, gradbeni materiali, lokalizacija programske opreme, tehnièna dokumentacija, navodila za uporabo raèunalni¹kega programa.

Na koncu imamo tudi medicinska besedila, kot so zapisi o kliniènih presku¹anjih, zapisi o pacientih, seznami medicinske in laboratorijske opreme, znanstvena besedila, znaèilnosti zdravil, letaki in izdelki iz paketov zdravil, dokumenti o registraciji novih zdravil.