Depresija hospitalizacija

Vse bolj sli¹imo o te¾avah, s katerimi se spopada veliko polje poljske dru¾be, namreè problem depresije. Mnogi od nas ne ¾elijo izstopati do zadnjega, da se nekaj zgodi njihovemu du¹evnemu zdravju. Praviloma se dogaja, da jo vidimo kot sramoto. Veliko zaposlenih zaradi sramote, preden priznajo, da se ne morejo spopasti s sabo, skrivajo to bolezen, namesto da bi pri tej slu¾bi vzeli svetovalca za du¹evno zdravje.

Kak¹na je depresija in kdaj jo dati? Prvi simptom, ki lahko pripi¹emo dejstvu, da se stvar dogaja s prijateljskim du¹evnim zdravjem, je kronièna ¾alost in depresija ter izguba zanimanja in veselja do ¾ivljenja. Ritem biti ¾enska, ki trpi za depresijo, se zaène upoèasniti, ka¾e zmanj¹ano samopodobo in hkrati moteno koncentracijo. Zaslu¾ek vidi v nekak¹ni mraèni, polni pesimizma. Oseba, ki trpi zaradi depresije, ima lahko motnje spanja, zato se v tem obdobju ne regenerira in poèiva. Najhuj¹i simptom depresije je zmanj¹anje ¾ivljenjske aktivnosti, kar vodi do samomora. Eden bi moral imeti, da je edini naèin iz trenutne bolezni, da se takoj zdravite. Dober psihiater Krakow pomaga osebi, da izgubi depresijo s trajno in stalno farmakoterapijo. Najpomembnej¹a stvar je, da se oseba, ki je padla v apatijo in se je strinjala, da ji pomaga, obna¹a strogo v skladu s priporoèili, ki jih bo dobila od zdravnika. ©e en pomemben korak k ponovni vzpostavitvi du¹evnega zdravja pri bolniku je zdravljenje psihoterapevta in podpora njenemu najbli¾jemu obrazu. V vojni z boleznijo je takrat izjemno pomembno. Ne smemo pozabiti, da oseba, ki se bori z depresijo, zahteva dobro razumevanje, zato je vloga skupine in na¹e skupine tako pomembna v vojni z boleznijo.