Davena blagajna

Na samem zaèetku moramo jasno povedati, da zapostavljanje in nenavadno izpolnjevanje roka za obvezno revizijo na¹ih fiskalnih blagajn nujno povzroèi neprijetno nujnost tako imenovanega olaj¹anja na ravni njegovega (¾enskega nakupa. Dodati je treba, da so na tej podlagi sankcije izpostavljene tistim davkoplaèevalcem, ki potem v treh letih od ustanovitve registracije niso zavezujoèi, kot tudi v zavezujoèem obdobju - obvestilo blagajne obveznemu tehniènemu pregledu. Povejmo tudi po naèinu, da se tak¹en pregled opravi z ustrezno slu¾bo.

V vsakem primeru je treba obvezno revizijo blagajne prevesti vsaj vsaki dve leti. Spomniti se mora tudi, kaj ti dve leti pomenita v praksi. Pri natanènem izraèunu morate vzeti èas zagona, to je dan, ko je bil opravljen davèni urad ali dan tehniènega pregleda.

Zato lahko davkoplaèevalci pri nakupu gotovine upo¹tevajo - v sistemu nujnosti pregleda - tudi obdobje dveh let od fiskalizacije naprave. Seveda je ta fiskalizacija specializirana za sedanje storitveno mesto. S spremembo je sam proces fiskalizacije nekak¹en zaèetek dela fiskalnega modula blagajne.

Dr Farin Man

Zato je pred nakupom blagajne vredno ugotoviti, ali je v poljskem mestu poobla¹èen servis, ki ga je mogoèe doseèi z vnosom iskalnika v ustreznem geslu, kot je "storitev blagajne".

Obvezen pregled blagajne se dogaja na podroèju zadeve na veè stvari. Storilec najprej opravi revizijo glede stanja peèata dane blagajne. I¹èejo njihovo sinhronizacijo z zapisi, ki so shranjeni v storitveni knjigi. Strokovnjak tudi nadzoruje splo¹no stanje stanovanja blagajne. Ocenjuje matièno plo¹èo, fiskalni pomnilnik in fiskalni modul. Hkrati testira tudi pravilno delovanje zaslona za stranko. Poleg tega preveri program blagajne in razlièico tega programa v besedilu soglasij z vnosi - spet - v umetnosti blagajne. In konèno, servisni in¾enir vnese uradni rezultat pregleda - z mo¾nimi zahtevami in opa¾anji - za servisno delo.Stopnja popusta je od sto do dvesto zlotov - za nekaj denarja.

Èe bi to celotno operacijo imenovali tehnièni pregled, bi bila ta predstavitev nekoliko zavajajoèa. Zakaj? Razlog za to je, da se med in¹pekcijskim obdobjem preverijo samo tiste naprave, ki neposredno plaèujejo niè èudnega, kot je pregled prometa. Obstaja zadnja prednostna naloga pregleda.

Obvezen pregled blagajne je torej stvar, ki jo morate plaèati, da pazljivo spremljate in upo¹tevate.