Certified oscypki

V pogojih visoke pra¹nosti zraka in / ali nasièenosti s potencialno eksplozivnimi snovmi je treba usmeriti naprave in namestitvene re¹itve, ki ustrezajo standardom, doloèenim v pravnih predpisih po vsej EU, z ATEX certifikatom ATmosphères Explosives.

Monta¾a ATEX "atex instalacija" - pravni predpisiZ Direktivo EU ¹t. 94/9 / ES je bila uvedena obveznost uvedbe certificiranja in potreba po uporabi certificirane opreme na obmoèjih (podjetjih, ki jim grozi eksplozija.Predpisi v zvezi z za¹èito pred eksplozijami se nana¹ajo na vso elektrièno in tehnièno opremo ter celotne eksplozivne nadzorne organizme, ki so vkljuèeni v pogodbo s pomorsko, zemeljsko in podzemno pobudo.

Oprema, zajeta v direktivi ATEXDirektiva zajema vse stroje, naprave, elemente in kontrolne elemente, ki gredo v potencialno eksplozivne atmosfere. Pravzaprav morajo biti vse jedi v tak¹nih conah dobri certifikati in tudi, kako bi morale vse naprave ATEX izpolnjevati zahteve direktive.Kot del direktive so bile jedi in oprema, zajete v certifikacijo, izdane v dveh skupinah. Pomembna industrija vkljuèuje opremo, ki se uporablja v rudarskem sektorju (rudniki, druga skupina vkljuèuje vso drugo opremo. Predvsem gre za odpra¹evanje naprav ATEX, ki delujejo po modelu v industriji lesa ali barve, kot tudi vsi filtri, ostanki in varnostna oprema, ki se odvijajo v prahu.

Vsak projekt nove instalacije ATEX na podroèjih, ki so ogro¾ena z eksplozijami, mora biti skladno s predpisi, ki jih vsebuje naèelo, izdelan skupaj s smernicami, ki jih vsebuje, kar je v izvajanju zmanj¹anje tveganja eksplozije in poveèanje varnosti gostov in dodatkov (ter okolja, ki se igrajo v pogojih. visoke koncentracije nevarnih snovi.