Centralni gospodinjski sesalnik

Ljubimo red in sistem v obratu. Tako èistimo in vakuumiramo preproge in tla tako pogosto. Za èi¹èenje uporabljamo tradicionalne sesalnike. Za veèino od nas je centralno sesanje vedno tuji koncept. Ta oblika sesanja vkljuèuje metanje umazanega zraka iz hi¹e.

Kaj se dogaja na jedi?To je posledica dejstva, da centralno sesanje ne more narediti le ene stvari, ko je v standardnih sesalnikih, ampak je celotna instalacija. Celotna naprava je izdelana iz centralne osebe, sesalne cevi, ki so skrite v sesalnih odprtinah in vtiènicah. Naprava se samodejno kvalificira takoj, ko v cev vstavite konico za èi¹èenje. Centralno sesanje, saj ima sistem najpomembnej¹i del, v katerem lahko vidite motor vsega in posodo za prah. V notranjosti je vse skupaj. Do danes so najpogosteje uporabljene pomo¾ne sobe, podstre¹ja, gara¾e, kleti. Centralno sesanje je daleè pri gradnji hi¹e. Namestitev v nenavadnih situacijah je ¹e vedno dodatna, vendar bolj delovno intenzivna, saj je v prostoru potrebna prenova. Pri gradnji hi¹e lahko sklop razdelimo v dve skupini. Vgradnja PVC cevi se lahko izvede med gradnjo, po zakljuèku gradnje pa se vgradijo vtiènice in centralna enota.

Prednosti centralnega sesalnikaCentralno sesanje ni priljubljena nalo¾ba, vendar ima veliko koristi. Pomembno je, da slu¾ba centralne enote ni delovno intenzivna. Raèunajo na praznjenje rezervoarja s prahom in zamenjavo filtrov. To se dose¾e veèkrat na leto. Najpomembnej¹i je zadnji, da med èi¹èenjem niè ne zapra¹uje. Ne zaèutite zadu¹ljivega vonja prahu. Naprava deluje zelo tiho, saj sesalnik ni blizu nas. V tem primeru lahko zlahka govorite, poslu¹ate glasbo itd. Igra je lahka vsota, ker se osredotoèa na kaèo. V tej obliki se je mogoèe izogniti pohi¹tvu in doseèi najbolj oddaljene vogale stavbe.