Blagajna v letu 2017

Varyforte

Z uvedbo novih restriktivnih zahtev glede registrskih blagajn so mala podjetja dol¾na zaèeti. Vse dru¾be, katerih letni dohodek presega 20.000 PLN se mora registrirati na davèni napravi.

V primeru, da se je dejavnost zaèela med letom, se izraèuna denarna meja, pri kateri se oseba odpove iz vodenja evidenc s pomoèjo blagajne, sorazmerno z obsegom akcije, ki poteka skozi vse leto.V pogodbi s trenutno veèino malih podjetij je prisiljen vzeti iz blagajne. V takih primerih je preprosto neprofitno kupiti velike, kompleksne blagajne, ker lastniki tak¹nih podjetij na neki stopnji i¹èejo prihranke. Krakovske blagajne ponujajo naprave, namenjene posebej mladim podjetnikom. V sodobni fazi mora podjetnik opraviti raziskave, ki jih zahteva iz blagajne, in v katerih razlogih bo ta blagajna uporabljena. Ponudba takih blagajn je celo velika. Lastnik blagovne znamke ustvari, kar ¾eli. Za take blagajne je znaèilna srednja povr¹ina in nekaj manj¹ih funkcionalnosti. Cene se gibljejo od nekaj sto do nekaj tisoè. Vidni so na prenosni blagajni, ki se lahko uvede v prodajnih pogojih v realnem prostoru, kjer se mora prodajalec nenehno premikati, obstajajo pa tudi tisti, ki se uporabljajo v naèrtih za uporabo na mestih, kjer se lahko doloèi tak znesek. V primeru teh pomembnih, proizvajalec pogosto daje pravo temperaturo, pri kateri lahko blagajna sprejme, ker je ni mogoèe uporabiti na zelo visokih temperaturah zamrzovanja. Tak¹ne blagajne imajo v primeru de¾ja vodoodporne tipkovnice.

Blagajna, namenjena povpreènim podjetnikom, nima velikega potenciala. Tako kot vsi blagajniki ustvarja dvojnik prejemkov, ki ga je treba hraniti v naèrtu predlo¾itve pri davènem uradu. Na primeru najmlaj¹ih se elektronske kopije obièajno uporabljajo za kompaktne velikosti blagajne. Obstaja tudi mo¾nost tiskanja dvojnika na drugi zvitek papirja v veèjih blagajnah.

V takih blagajnah so funkcijski gumbi tudi mo¾nost varèevanja z blagovno bazo. Te precej razvite blagajne so lahko povezane z raèunalnikom, povezujejo èitalnike èrtne kode ali elektronske tehtnice. Mo¾no je tudi povezati blagajno s plaèilnim terminalom. Zahvaljujoè vsem tem mo¾nostim si lahko srednje velika podjetja privo¹èijo vodenje prodajnih evidenc na priroèen naèin.