Blagajna blagajne

Te spremembe Zakona o DDV, ki je zaèel delovati od januarja 2015, so uvedle potrebo po vodenju poravnav z uporabo blagajne med drugimi skupinami podjetnikov. In èeprav nekateri podjetniki ¹e vedno odstopijo od obveznosti izdaje potrdil, so institucije, ki strankam predlagajo na¹e storitve, dol¾ne poravnati svoje delo z uporabo blagajn.

Kdo mora vedeti, kako plaèati blagajno?V podjetjih, ki vodijo na¹o energijo fiziènim ¾enskam (B2C, so potrebne blagajne. Podjetja, katerih letni promet ne presega 20 tisoè PLN neto, nimajo obveznosti izdajanja davènih prejemkov. Èe pa podjetnik v davènem letu zaène z energijo, se obveznost, da ima blagajno, pojavi, ko promet prese¾e 20.000 PLN. ©e vedno obstaja katalog dejavnosti, za katere ne velja potreba po izdaji potrdil, ki jih natisne blagajna.

Oprostitev in dajatve, povezane z posedovanjem blagajn.Preden podjetnik zaène uporabljati blagajno, mora o tem obvestiti svoj davèni urad skupaj z naslovom, kjer se bo uporabljala blagajna. Skupaj s temi dokumenti morate vrniti originalno dokazilo o nakupu blagajne in potrdilo, da je registrirana blagajna v skladu s tehniènimi in uèinkovitimi zahtevami - opisanimi v resoluciji o DDV. Formalne zahteve, ki morajo biti izpolnjene pred uporabo blagajne, so povezane tudi s pomoèjo, ki jo lahko dobite za nakup blagajne. Relief, skupaj z nakupom blagajne, ima do 90% stro¹kov nakupa blagajne, èeprav ne veè kot 700 PLN. Blagajna mora razmisliti tudi o popolnem servisiranju na poobla¹èenih toèkah, vendar servisiranje blagajne ne sme biti kraj¹e od vsakih 25 mesecev. Podalj¹anje te ravni lahko povzroèi potrebo po vraèilu popusta pri nakupu blagajne.

Imeti blagajno pomeni tudi nujnost izdajanja originalnih potrdil strankam in shranjevanje kopij potrdil za 2 leti od konca obraèunskega leta, v katerem so bili izroèeni. Uporabnik blagajne mora tiskati tudi periodièna poroèila - dnevno, tedensko in meseèno - ki jih ustvari blagajna.