Allegro slicer

Naprava bizerba gsp-v ni niè novega kot roèno gravitacijsko rezanje, ki je bilo okra¹eno s sodobnimi funkcionalnostmi. Kot edino ime oznaèuje doloèeno stanje v glavnem te¾i za rezanje klobas in sira. Na voljo je enodelna zaporna plo¹èa.

Ta plo¹èa ima dodatno drena¾ni kanal in dvignjen rob mize. V tem èasu na tekoèino ne kapljajo tekoèine, èistoèa in sistem v delovnem stanovanju pa se vzdr¾ujeta v skladu z naèeli zdravja in varnosti. ©ilèek lahko brez te¾av opere v pomivalnem stroju. Ta rezalnik omogoèa rezanje ne le ¾e omenjenih sirov in mesa, temveè tudi meso v ogromnih porcijah. Dvignjene noge olaj¹ajo èi¹èenje obmoèij, ki se raztezajo pod rezino. Natanèno rezanje je zagotovljeno z ustreznim gumbom za nastavitev debeline. Omogoèa rezanje kosov velikosti 0 do 3 milimetre. Premer no¾a je 330 milimetrov. Potrebno napajanje je 230 V. Zahtevana globina mize je 70 centimetrov od stene.Rezalnik bizerba gsp-v je izjemno dostopen pri uporabi in tudi pri za¹èiti tudi pri èi¹èenju. Obravnavana vrsta rezalnikov bo uspe¹no na¹la uporabo v nizko in srednje velikih podjetjih, trgovinah z ¾ivili in v mesnicah tudi v gastronomiji. Zanj je znaèilno veliko manj¹e povpra¹evanje po elektrièni energiji kot druge, ki so vidne na rezalnem stroju. V naèinu pripravljenosti ne porablja energije, ohi¹je pa je izdelano iz eloksiranega aluminija.Rezalnik je trenutna naprava. Ima gladko povr¹ino brez koncev, brez vogalov. To je skoraj neunièljivo orodje. Sestavni deli rezalnika so zelo dostopni pri razstavljanju. Sam rezalnik ima visoko varnost in udobje pri delu.